Skip to main content

Fries Fotoarchief

Items zoeken in: Fries Fotoarchief

(80617 resultaten)Weergave: 200  • Z389
  • Menameradiel, Menaldumadeel, Menaam, Menaldum ; munen, molens, wettermunen, watermolens, gebouwen wen en wurk funksje, gebouwen woon en werk functie, wenhuzen, woonhuizen, wetterwegen, waterwegen, fearten, vaarten, planology, planologie, bregen,...
  •  


  • AE381
  • Skiermuntseach, Schiermonnikoog ; lanskippen, landschappen, dungebieten, duingebieden.
  •  


  • AK785
  • Skylge, Terschelling, West-Skylge, West-Terschelling ; wetterbouwurken, waterbouwwerken, havens, pieren. Gezicht op de ingang van de haven van West-Terschelling met de uitzwaaipier.
  •  


  • AG25
  • Smellingerlan, Smallingerland, Drachten ; gebouwen hoareka, horecagebouwen, hotels, restaurants.
  •  


  • AG120
  • Smellingerlan, Smallingerland, Drachten, Noorderbuurt ; ynfrastruktuer, infrastructuur, spoarwegen, spoorwegen, planology, planologie, strjitten, straten.
  •  


  • AA65
  • Eastdongeradiel, Oostdongeradeel, Dokkumer Nije Silen, Dokkumer Nieuwe Zijlen ; wetterbouwurken, waterbouwwerken, sluzen, sluizen.
  •  


  • AO51
  • Westdongeradiel, Westdongeradeel, Holwert, Holwerd ; lanskippen, landschappen, doarpsgesichten, dorpsgezichten.
  •  


  • AU35
  • folkskunde, volkskunde, klaaiing, klederdrachten. Een man en een vrouw / echtpaar in Friese klederdracht. Kaart uit de serie Friese klederdrachten, dit is nr. F 123.
  •  


  • AH792
  • Snits, Sneek, Wilhelminapark ; planology, planologie, parken. Ynkleurd, Ingekleurde ansicht van Sneek.
  •  


  • Z354
  • Menameradiel, Menaldumadeel, Marsum, Marssum, Poptaslot, Heringastate ; gebouwen wen en wurk funksje, gebouwen woon en werk functie, staten, ynterieur, interieur.
  •  


  • AE358
  • Skiermuntseach, Schiermonnikoog ; gebouwen ferkear en ferfier, gebouwen verkeer en vervoer, fjoertuorren, vuurtorens, lanskippen, landschappen, seesichten, zeegezichten, stransichten, strandgezichten.
  •  


  • WA864
  • Ljouwert, Leeuwarden ; keunstwurken, kunstwerken, monuminten, monumenten.
  •  


  • AE257
  • Skiermuntseach, Schiermonnikoog ; tsjerkegebouwen, kerkgebouwen, herfoarme tsjerkegebouwen, hervormde kerkgebouwen, gebouwen oerheidsfunksje, gebouwen overheidsfunctie, postkantoaren, postkantoren.
  •  


  • AC417
  • Opsterlan, Opsterland, Gordyk (De), Gorredijk, Brouwerswal ; wetterwegen, waterwegen, wetterbouwurken, waterbouwwerken, hannelsplakken, handelsplaatsen, kades, kaden, sluzen, sluizen, fearten, vaarten, winkels.
  •  


  • AC112
  • Opsterlan, Opsterland, Beetstersweach, Beetsterzwaag ; lanskippen, landschappen, boskgebieten, bosgebieden, marrengebieten, merengebieden.
  •  


  • WA372
  • Ljouwert, Leeuwarden ; gebouwen oerheidsfunksje, gebouwen overheidsfunctie, gerjochtsgebouwen, gerechtsgebouwen.
  •  


  • AC141
  • Opsterlan, Opsterland, Beetstersweach, Beetsterzwaag, Boskleane, Boslaan ; gebouwen wen en wurk funksje, gebouwen woon en werk functie, planology, planologie, strjitten, straten, wenhuzen, woonhuizen.
  •  


  • AC282
  • Opsterlan, Opsterland, Beetstersweach, Beetsterzwaag ; gebouwen hoareka, horecagebouwen, hotels. Ynkleurd, Ingekleurde ansicht van Beetsterzwaag.
  •  


  • AQ460
  • Wunseradiel, Wonseradeel, Wytmarsum, Witmarsum ; gebouwen religieuze funksje, gebouwen religieuze functie, kleasters, kloosters.
  •  


  • AH775
  • Snits, Sneek, Wilhelminapark ; planology, planologie, parken.
  •  


  • AC230
  • Opsterlan, Opsterland, Beetstersweach, Beetsterzwaag, Van Lyndenlaan ; tsjerkegebouwen, kerkgebouwen, herfoarme tsjerkegebouwen, hervormde kerkgebouwen.
  •  


  • Z371
  • Menameradiel, Menaldumadeel, Marsum, Marssum, Poptaslot, Heringastate ; gebouwen alderein, gebouwen bejaardenzorg, gasthuzen, gasthuizen, planology, planologie, poarten, poortgebouwen.
  •  


  • Z350
  • Menameradiel, Menaldumadeel, Marsum, Marssum, Poptaslot, Heringastate ; gebouwen wen en wurk funksje, gebouwen woon en werk functie, staten.
  •  


  • AL463
  • Tytsjerksteradiel, Tietjerksteradeel, Oentsjerk, Oenkerk, Rengersweg ; gebouwen hoareka, horecagebouwen, gebouwen wen en wurk funksje, gebouwen woon en werk functie, kafees, cafes, wenhuzen, woonhuizen.
  •  


  • AC570
  • Opsterlan, Opsterland, Olterterp ; lanskippen, landschappen, planology, planologie, fivers, vijvers, boskgebieten, bosgebieden.
  •  


  • AK408
  • Skylge, Terschelling, Hôane, Hoorn ; lanskippen, landschappen, doarpsgesichten, dorpsgezichten. Gezicht op Hoorn vanaf de duinen.
  •  


  • AS267
  • Wymbritseradiel, Wymbritseradeel, Waldsein, Woudsend. Vierluik / multibeeld-kaart van en rond Woudsend.
  •  


  • AE184
  • Skiermuntseach, Schiermonnikoog, Jacobspad ; lanskippen, landschappen, dungebieten, duingebieden, boskgebieten, bosgebieden.
  •  


  • AU141
  • folkskunde, volkskunde, klaaiing, klederdrachten. Een aantal mannen en vrouwen in Friese klederdracht.
  •  


  • AS99
  • Wymbritseradiel, Wymbritseradeel, Heech, Heeg ; lanskippen, landschappen, doarpsgesichten, dorpsgezichten.
  •  


  • AL404
  • Tytsjerksteradiel, Tietjerksteradeel, Hurdegaryp, Hardegarijp ; tsjerkegebouwen, kerkgebouwen, herfoarme tsjerkegebouwen, hervormde kerkgebouwen.
  •  


  • WA693
  • Ljouwert, Leeuwarden, Diaconessenhuis ; gebouwen sunenssoarch, gebouwen gezondheidszorg, sikehuzen, ziekenhuizen. Het ziekenhuis aan de Noordersingel te Leeuwarden.
  •  


  • AL413
  • Tytsjerksteradiel, Tietjerksteradeel, Munein, Molenend ; gebouwen wen en wurk funksje, gebouwen woon en werk functie, planology, planologie, strjitten, straten, wenhuzen, woonhuizen, pleatsen, boerderijen.
  •  


  • AC391
  • Opsterlan, Opsterland, Gordyk (De), Gorredijk, Brouwerswal, Langewal ; ferfiermiddels lan, vervoermiddelen land, hannelsplakken, handelsplaatsen, gebouwen wen en wurk funksje, gebouwen woon en werk functie, planology, planologie, wetterwegen,...
  •  


  • AA104
  • Eastdongeradiel, Oostdongeradeel, Ingwierrum, Engwierum ; tsjerkegebouwen, kerkgebouwen, herfoarme tsjerkegebouwen, hervormde kerkgebouwen.
  •  


  • AH562
  • Snits, Sneek ; gebouwen underwiis en kultuer, gebouwen onderwijs en cultuur, skoalgebouwen, schoolgebouwen. Ynkleurd, Ingekleurde ansicht van Sneek.
  •  


  • AL30
  • Tytsjerksteradiel, Tietjerksteradeel, Burgum, Bergum ; wurk, werkzaamheden, boubuorkerij, landbouw. Betreft kwekerij Iephof van Anne Gerrits Bosgra aan het Mounepaed.
  •  


  • AL313
  • Tytsjerksteradiel, Tietjerksteradeel, Gytsjerk, Giekerk ; tsjerkegebouwen, kerkgebouwen, herfoarme tsjerkegebouwen, hervormde kerkgebouwen.
  •  


  • AC94
  • Opsterlan, Opsterland, Beetstersweach, Beetsterzwaag, Hoofdstraat, Lyndensteyn ; planology, planologie, parken. De tuin van Lyndensteyn van de Corneliastichting.
  •  


  • AA136
  • Eastdongeradiel, Oostdongeradeel, Mitselwier, Metslawier, Oude Gracht ; wetterwegen, waterwegen, fearten, vaarten.
  •  


  • AQ327
  • Wunseradiel, Wonseradeel, Makkum, Avondrust ; gebouwen sunenssoarch, gebouwen gezondheidszorg, ferpleechtehuzen, verpleegtehuizen.
  •  


  • AA57
  • Eastdongeradiel, Oostdongeradeel, Dokkumer Nije Silen, Dokkumer Nieuwe Zijlen ; wetterbouwurken, waterbouwwerken, sluzen, sluizen.
  •  


  • Z327
  • Menameradiel, Menaldumadeel, Marsum, Marssum, Poptaslot ; gebouwen wen en wurk funksje, gebouwen woon en werk functie, staten, ynterieur, interieur.
  •  


  • AK624
  • Skylge, Terschelling, West-Skylge, West-Terschelling ; ferkearsdyken, verkeerswegen, fytspaden, fietspaden, lanskippen, landschappen, boskpaden, bospaden. Gezicht op waarschijnlijk de Longway, het fietspad van West-Terschelling naar West aan Zee /...
  •  


  • AS173
  • Wymbritseradiel, Wymbritseradeel, Nijlan, Nijland ; gebouwen underwiis en kultuer, gebouwen onderwijs en cultuur, skoalgebouwen, schoolgebouwen. De Christelijke School.
  •  


  • AH864
  • Snits, Sneek, Sneekermeer ; boaten plezierfeart, pleziervaartuigen, sylboaten, zeilboten, wettersport, watersport, sile, zeilen.
  •  


  • AE86
  • Skiermuntseach, Schiermonnikoog ; gebouwen ferkear en ferfier, gebouwen verkeer en vervoer, fjoertuorren, vuurtorens, gebouwen toerisme en rekreaasje, gebouwen toerisme en recreatie, fakansjebungalows, vakantiebungalows.
  •  


  • AQ313
  • Wunseradiel, Wonseradeel, Makkum, Yspoort ; planology, planologie, strjitten, straten, gebouwen wen en wurk funksje, gebouwen woon en werk functie, wenhuzen, woonhuizen.
  •  


  • AH132
  • Snits, Sneek ; planology, planologie, bregen, bruggen. Ynkleurd, Ingekleurde ansicht van Sneek.
  •  


  • AK503
  • Skylge, Terschelling, Meslâns, Midsland, Dorpsstraat ; planology, planologie, strjitten, straten. Gezicht op de Oosterburen in Midsland.
  •  


  • AL450
  • Tytsjerksteradiel, Tietjerksteradeel, Oentsjerk, Oenkerk ; gebouwen wen en wurk funksje, gebouwen woon en werk functie, planology, planologie, strjitten, straten, wenhuzen, woonhuizen.
  •  


  • AK223
  • Skylge, Terschelling, West-Skylge, West-Terschelling, Hanskedune ; gebouwen underwiis en kultuer, gebouwen onderwijs en cultuur, skoalgebouwen, schoolgebouwen. Gebouwen van de Zeevaartschool / Maritiem Instituut Willem Barentsz.
  •  


  • AL270
  • Tytsjerksteradiel, Tietjerksteradeel, Jistrum, Eestrum, Schoolstraat ; gebouwen wen en wurk funksje, gebouwen woon en werk functie, planology, planologie, strjitten, straten, wenhuzen, woonhuizen. 1ste huis rechts, voormalig schildersbedrijf, 2e...
  •  


  • AS193
  • Wymbritseradiel, Wymbritseradeel, Easthim, Oosthem ; planology, planologie, strjitten, straten.
  •  


  • AS346
  • Wymbritseradiel, Wymbritseradeel, Waldsein, Woudsend; yndustrymunen, industriemolens, notmunen, korenmolens.
  •  


  • AH110
  • Snits, Sneek ; lanskippen, landschappen, stedsgesichten, stadsgezichten. Luchtfoto van de Waterpoort en omgeving.
  •  


  • AC25
  • Opsterlan, Opsterland, Bakkefean, Bakkeveen ; gebouwen hoareka, horecagebouwen, kafees, cafes, planology, planologie, bregen, bruggen.
  •  


  • AL114
  • Tytsjerksteradiel, Tietjerksteradeel, Burgum, Bergum ; gebouwen oerheidsfunksje, gebouwen overheidsfunctie, postkantoaren, postkantoren.
  •  


  • AA77
  • Eastdongeradiel, Oostdongeradeel, Ee ; lanskippen, landschappen, doarpsgesichten, dorpsgezichten.
  •  


  • AS238
  • Wymbritseradiel, Wymbritseradeel, Skearnegoutum, Scharnegoutum ; yndustriegebouwen, industriegebouwen, fabriken, fabrieken.
  •  


  • AK738
  • Skylge, Terschelling, West-Skylge, West-Terschelling ; lanskippen, landschappen, doarpsgesichten, dorpsgezichten, passazjiersboaten, passagiersschepen, fearboaten, veerboten. De veerboot, onduidelijk welke, kan "Noord-Nederland" of "Friesland"...
  •  


  • AC292
  • Opsterlan, Opsterland, Wynjewald, Wijnjewoude ; gebouwen wen en wurk funksje, gebouwen woon en werk functie, wenhuzen, woonhuizen.
  •  


  • AP34
  • Noordwolde ; gebouwen wen en wurk funksje, gebouwen woon en werk functie, wenhuzen, woonhuizen, planology, planologie, strjitten, straten. N.b. deze kaart betreft Noordwolde, gemeente Bedum in de provincie Groningen.
  •  


  • AK185
  • Skylge, Terschelling, West-Skylge, West-Terschelling ; lanskippen, landschappen, doarpsgesichten, dorpsgezichten. Gezicht op Dellewal en West-Terschelling met vuurtoren de Brandaris.
  •  


  • AA115
  • Eastdongeradiel, Oostdongeradeel, Ingwierrum, Engwierum ; gebouwen wen en wurk funksje, gebouwen woon en werk functie, wenhuzen, woonhuizen, planology, planologie, bregen, bruggen.
  •  


  • AH536
  • Snits, Sneek ; gebouwen hoareka, horecagebouwen, restaurants, ynterieur, interieur. Vierluik / multibeeld-kaart van Chinees-Indisch Restaurant Long Shu in Sneek.
  •  


  • AG366
  • Smellingerlan, Smallingerland, Rottefalle(De), Rottevalle ; gebouwen underwiis en kultuer, gebouwen onderwijs en cultuur, skoalgebouwen, schoolgebouwen. De Christelijke School.
  •  


  • AE98
  • Skiermuntseach, Schiermonnikoog. Negenluik / multibeeld-kaart van Schiermonnikoog.
  •  


  • AR172
  • Warkum, Workum ; planology, planologie, strjitten, straten, hannelsplakken, handelsplaatsen, winkels.
  •  


  • AU144
  • Hylpen, Hindeloopen ; folkskunde, volkskunde, klaaiing, klederdrachten. Een vrouw in Hindelooper klederdracht. Het betreft hier een Reklamekaart van de firma Wagenmakers te Edam.
  •  


  • W61
  • Ljouwert, Leeuwarden, Nauw ; hannelsplakken, handelsplaatsen, winkels, planology, planologie, strjitten, straten. Ynkleurd, Ingekleurde ansicht van het Naauw, hier gezien in oostelijke richting van (Over) de Kelders. N.b. de kaarten W58 t/m W65...
  •  


  • AH878
  • Snits, Sneek, Sneekermeer ; wettersport, watersport, sile, zeilen.
  •  


  • AS307
  • Wymbritseradiel, Wymbritseradeel, Waldsein, Woudsend ; wetterwegen, waterwegen, fearten, vaarten.
  •  


  • AL410
  • Tytsjerksteradiel, Tietjerksteradeel, Hurdegaryp, Hardegarijp, Quatrebras ; gebouwen amusemint en untspanning, gebouwen amusement en ontspanning, gebouwen amusement en ontspanning.
  •  


  • AG33
  • Smellingerlan, Smallingerland, Drachten ; planology, planologie, bregen, bruggen.
  •  


  • AE48
  • Skiermuntseach, Schiermonnikoog ; gebouwen hoareka, horecagebouwen, hotels.
  •  


  • AQ148
  • Wunseradiel, Wonseradeel, Makkum ; ferfiermiddels wetter, vervoermiddelen water, boaten plezierfeart, pleziervaartuigen, boaten, wetterbouwurken, waterbouwwerken, sluzen, sluizen, wetterwegen, waterwegen, fearten, vaarten, gebouwen wen en wurk...
  •  


  • AC125
  • Opsterlan, Opsterland, Beetstersweach, Beetsterzwaag ; lanskippen, landschappen, boskgebieten, bosgebieden. Ynkleurd, Ingekleurde ansicht van het bos bij Beetsterzwaag.
  •  


  • AC660
  • Opsterlan, Opsterland, Oerterp, Ureterp ; tsjerkegebouwen, kerkgebouwen, gebouwen wen en wurk funksje, gebouwen woon en werk functie, pleatsen, boerderijen, grifformearde tsjerkegebouwen, gereformeerde kerkgebouwen, wenhuzen, woonhuizen. Vierluik /...
  •  


  • AK450
  • Skylge, Terschelling, Meslâns, Midsland ; gebouwen toerisme en rekreaasje, gebouwen toerisme en recreatie, fakansjebungalows, vakantiebungalows. Vakantiehuisjes tussen Midsland en Midsland aan Zee.
  •  


  • AS105
  • Wymbritseradiel, Wymbritseradeel, Heech, Heeg, Schatting ; planology, planologie, strjitten, straten.
  •  


  • 700628G
  • Beeld van werken door aannemingsbedrijf N.B.M, tegenwoordig Koninklijke BAM Groep nv. Hier ziet men de showroom van B+B Keukens te Lemmer. N.b. foto bijna identiek aan vorige (sub) nummer F.
  •  


  • 19049
  • Het Algemeen Bestuur van de A.N.W.B., onder voorzitterschap van Edo Bergsma. Op de achtergrond, derde van links mr. Mindert Evert Hepkema.
  •  


  • AM320
  • Utingeradiel, Utingeradeel; Terherne, Terhorne; wettersport, watersport; silen, zeilen.
  •  


  • AR84
  • Warkum, Workum ; gebouwen wen en wurk funksje, gebouwen woon en werk functie, wenhuzen, woonhuizen, gebouwen religieuze funksje, gebouwen religieuze functie, katolike tsjerkegebouwen, katholieke kerkgebouwen, wetterwegen, waterwegen, fearten,...
  •  


  • AM55
  • Utingeradiel, Utingeradeel, Akkrum ; planology, planologie, strjitten, staten.
  •  


  • AL94
  • Tytsjerksteradiel, Tietjerksteradeel, Burgum, Bergum ; portretten, gebouwen wen en wurk funksje, gebouwen woon en werk functie, planology, planologie, strjitten, straten, wenhuzen, woonhuizen, groepsportretten.
  •  


  • AK746
  • Skylge, Terschelling, West-Skylge, West-Terschelling ; wetterbouwurken, waterbouwwerken, havens. Gezicht op de haven van West-Terschelling.
  •  


  • 3437
  • Jhr. J.B. van Andringa de Kempenaer en zijn vrouw, met een soldaat van het vreemdelingenlegioen voor een gebouw.
  •  


  • WA657
  • Ljouwert, Leeuwarden, Bonifatiushospitaal ; gebouwen sunenssoarch, gebouwen gezondheidszorg, sikehuzen, ziekenhuizen. Luchtfoto van het Bonnehos terrein / St. Bonifatius Hospitaal / ziekenhuis aan de Troelstraweg.
  •  


  • AM114
  • Utingeradiel, Utingeradeel, Akkrum, Greidweg ; planology, planologie, strjitten, straten.
  •  


  • AG108
  • Smellingerlan, Smallingerland, Drachten, Moleneind ; wetterwegen, waterwegen, fearten, vaarten, gebouwen oerheidsfunksje, gebouwen overheidsfunctie, gemeentehuzen, gemeentehuizen.
  •  


  • AK691
  • Skylge, Terschelling, West-Skylge, West-Terschelling ; gebouwen hoareka, horecagebouwen, hotels. Prominent Hotel Swart, later Nap.
  •  


  • AC51
  • Opsterlan, Opsterland, Bakkefean, Bakkeveen, Mjumsterwei ; gebouwen wen en wurk funksje, gebouwen woon en werk functie, planology, planologie, strjitten, straten, wenhuzen, woonhuizen.
  •  


  • AC517
  • Opsterlan, Opsterland, Olterterp, Huize Olterterp ; gebouwen wen en wurk funksje, gebouwen woon en werk functie, lanhuzen, landhuizen.
  •  


  • AL435
  • Tytsjerksteradiel, Tietjerksteradeel, Oentsjerk, Oenkerk, Rengersweg, Heemstrastate ; gebouwen alderein, gebouwen bejaardenzorg, gebouwen wen en wurk funksje, gebouwen woon en werk functie, staten, aldereintehuzen, bejaardentehuizen, lanhuzen,...
  •  


  • WA472
  • Ljouwert, Leeuwarden ; gebouwen oerheidsfunksje, gebouwen overheidsfunctie, postkantoaren, postkantoren. Ynkleurd, Ingekleurde ansicht van het oude Postkantoor.
  •  


  • AQ446
  • Wunseradiel, Wonseradeel, Wytmarsum, Witmarsum ; gebouwen wen en wurk funksje, gebouwen woon en werk functie, gemeentehuzen, gemeentehuizen.
  •  


  • AS310
  • Wymbritseradiel, Wymbritseradeel, Waldsein, Woudsend ; wetterwegen, waterwegen, fearten, vaarten.
  •  


  • AQ429
  • Wunseradiel, Wonseradeel, Wytmarsum, Witmarsum ; gebouwen underwiis en kultuer, gebouwen onderwijs en cultuur, foarmingssintra, vormingscentra.
  •  


  • AC300
  • Opsterlan, Opsterland, Gordyk (De), Gorredijk ; gebouwen wen en wurk funksje, gebouwen woon en werk functie, munen, molens.
  •  


  • AH293
  • Snits, Sneek, Leeuwarderstraatweg ; ynfrastruktuer, infrastructuur, ferkearsdyken, verkeerswegen.
  •  


  • AE281
  • Skiermuntseach, Schiermonnikoog ; gebouwen wen en wurk funksje, gebouwen woon en werk functie, lanhuzen, landhuizen.
  •  


  • AM107
  • Utingeradiel, Utingeradeel, Akkrum, Heerenveensche Straatweg ; planology, planologie, strjitten, straten. Ynkleurd, Ingekleurde ansicht van Akkrum. N.b. kaart rechtsboven beschadigd.
  •  


  • AM219
  • Utingeradiel, Utingeradeel, Aldeboarn, Oldeboorn ; planology, planologie, strjitten, straten.
  •  


  • AK59
  • Skylge, Terschelling, fantasijkaart, fantasiekaart. Een neutrale kaart van Terschelling in de winter. Dit soort kaarten komt men in diverse varianten in heel Nederland tegen. N.b. zie ook (semi) parallel-kaart AK61, in de regen en AK123, bij nacht.
  •  


  • AA47A
  • Eastdongeradiel, Oostdongeradeel, Eastmaherne, Oostmahorn ; wetterbouwurken, waterbouwwerken, havens.
  •  


  • Z391
  • Menameradiel, Menaldumadeel, Menaam, Menaldum ; tsjerkegebouwen, kerkgebouwen, herfoarme tsjerkegebouwen, hervormde kerkgebouwen.
  •  


  • AU49
  • folkskunde, volkskunde, klaaiing, klederdrachten. Twee mannen en twee vrouwen / echtparen in Friese klederdracht. Kaart uit de serie Friese klederdrachten, dit is nr. F 118.
  •  


  • AE226
  • Skiermuntseach, Schiermonnikoog, Nieuwestreek ; planology, planologie, strjitten, straten.
  •  


  • Z150
  • Menameradiel, Menaldumadeel, Deinum ; tsjerkegebouwen, kerkgebouwen, herfoarme tsjerkegebouwen, hervormde kerkgebouwen. N.b. dit is geen ansichtkaart maar een foto.
  •  


  • AR218
  • Warkum, Workum ; ynterieur tsjerken, interieur kerken, oargels, orgels, ynterieur tsjerken, interieur kerken, preekstuollen, preekstoelen.
  •  


  • AC534
  • Opsterlan, Opsterland, Olterterp ; ferfiermiddels wetter, vervoermiddelen water, planology, planologie, lanskippen, landschappen, boaten plezierfeart, pleziervaartuigen, boskgebieten, bosgebieden, fivers, vijvers. De grote vijver of 'groote...
  •  


  • AU19
  • folkskunde, volkskunde, klaaiing, klederdrachten. Een vrouw in Friese klederdracht.
  •  


  • AF17
  • Sleat, Sloten ; yndustrymunen, industriemolens, notmunen, korenmolens.
  •  


  • AE103
  • Skiermuntseach, Schiermonnikoog ; lanskippen, landschappen, stransichten, strandgezichten, gebouwen hoareka, horecagebouwen, hotels.
  •  


  • AC181
  • Opsterlan, Opsterland, Beetstersweach, Beetsterzwaag ; lanskippen, landschappen, planology, planologie, boskgebieten, bosgebieden, strjitten, straten.
  •  


  • AL529
  • Tytsjerksteradiel, Tietjerksteradeel, Ryptsjerk, Rijperkerk, Binnendyk ; hannelsplakken, handelsplaatsen, gebouwen wen en wurk funksje, gebouwen woon en werk functie, ynfrastruktuer, infrastructuur, winkels, wenhuzen, woonhuizen, bregen, bruggen.
  •  


  • AK144
  • Skylge, Terschelling ; gebouwen hoareka, horecagebouwen, badpaviljoenen. Het oude badpaviljoen bij West aan Zee / Paal 8.
  •  


  • AC458
  • Opsterlan, Opsterland, Gordyk (De), Gorredijk, Koartsweagen, Kortezwaag ; gebouwen wen en wurk funksje, gebouwen woon en werk functie, wetterwegen, waterwegen, ynfrastruktuer, infrastructuur, pleatsen, boerderijen, wenhuzen, woonhuizen, fearten,...
  •  


  • AK814
  • Skylge, Terschelling ; ferfiermiddels wetter, vervoermiddelen water, boaten beropsfeart, beroepsvaartuigen, stoomboaten, stoomboten, postboaten, postboten. De stoomboot / postboot "Minister Kraus" (van rederij Doeksen ?), in de haven van...
  •  


  • AS347
  • Wymbritseradiel, Wymbritseradeel, Waldsein, Woudsend ; gebouwen underwiis en kultuer, gebouwen onderwijs en cultuur, skoalgebouwen, schoolgebouwen.
  •  


  • AQ348
  • Wunseradiel, Wonseradeel, Makkum, Binnenhaven ; wetterbouwurken, waterbouwwerken, sluzen, sluizenwetterbouwurken, waterbouwwerken, kades, kaden, gebouwen wen en wurk funksje, gebouwen woon en werk functie, wenhuzen, woonhuizen, wetterbouwurken,...
  •  


  • AH46
  • Snits, Sneek, Waterpoort ; planology, planologie, poarten, poortgebouwen. N.b. zie ook (bijna) identieke AH36.
  •  


  • AE28
  • Skiermuntseach, Schiermonnikoog. Zestienluik / 16-luik / multibeeld-kaart van Schiermonnikoog.
  •  


  • AU103
  • folkskunde, volkskunde, klaaiing, klederdrachten. Een vrouw in Friese klederdracht.
  •  


  • AH325
  • Snits, Sneek, Nauwe Noorderhorne ; planology, planologie, strjitten, straten.
  •  


  • AC350
  • Opsterlan, Opsterland, Gordyk (De), Gorredijk, Jan Eisengastrjitte ; planology, planologie, gebouwen wen en wurk funksje, gebouwen woon en werk functie, strjitten, straten, wenhuzen, woonhuizen.
  •  


  • AQ234
  • Wunseradiel, Wonseradeel, Makkum, Bleekstraat ; gebouwen wen en wurk funksje, gebouwen woon en werk functie, wenhuzen, woonhuizen, planology, planologie, strjitten, straten.
  •  


  • AH557
  • Snits, Sneek, St. Antoniusziekenhuis ; gebouwen sunenssoarch, gebouwen gezondheidszorg, sikehuzen, ziekenhuizen, ynterieur, interieur.
  •  


  • AR262
  • Warkum, Workum, Sluis ; wetterwegen, waterwegen, fearten, vaarten, wetterbouwurken, waterbouwwerken, sluzen, sluizen.
  •  


  • AG231
  • Smellingerlan, Smallingerland, Drachten, Zuiderdwarsvaart ; wetterwegen, waterwegen, fearten, vaarten.
  •  


  • AU80
  • folkskunde, volkskunde, klaaiing, klederdrachten. Vijf vrouwen in Friese klederdracht in een kerk. N.b. mogelijk dezelfde locatie als op foto AU79 en AU129.
  •  


  • AF104
  • Sleat, Sloten ; gebouwen wen en wurk funksje, gebouwen woon en werk functie, wenhuzen, woonhuizen.
  •  


  • AF91
  • Sleat, Sloten, Rondweg ; gebouwen wen en wurk funksje, gebouwen woon en werk functie, wenhuzen, woonhuizen, wetterwegen, waterwegen, fearten, vaarten.
  •  


  • AS111
  • Wymbritseradiel, Wymbritseradeel, Heech, Heeg ; yndustrygebouwen, industriegebouwen, fabriken, fabrieken.
  •  


  • AG290
  • Smellingerlan, Smallingerland, Drachten ; gebouwen wen en wurk funksje, gebouwen woon en werk functie, staten.
  •  


  • AQ183
  • Wunseradiel, Wonseradeel, Makkum ; keunstwurken, kunstwerken, monuminten, monumenten.
  •  


  • AO39
  • Westdongeradiel, Westdongeradeel, Holwert, Holwerd, Hoogstraat ; planology, planologie, strjitten, straten.
  •  


  • WA746
  • Ljouwert, Leeuwarden, Nijlanstate ; gebouwen alderein, gebouwen bejaardenzorg, aldereintehuzen, bejaardentehuizen.
  •  


  • Z169
  • Menameradiel, Menaldumadeel, Dronryp, Dronrijp ; hannelsplakken, handelsplaatsen, winkels, gebouwen wen en wurk funksje, gebouwen woon en werk functie, wenhuzen, woonhuizen, pleatsen, boerderijen, planology, planologie, strjitten, straten. Vierluik...
  •  


  • AH22
  • Snits, Sneek ; planology, planologie, poarten, poortgebouwen. Vierluik / multibeeld-kaart van en rond Sneek.
  •  


  • AG312
  • Smellingerlan, Smallingerland, Koartehimmen, Kortehemmen ; tsjerkegebouwen, kerkgebouwen, hervormde kerkgebouwen, hervormde kerkgebouwen, ynterieur, interieur, ynterieur tsjerken, interieur kerken. Het interieur van de Nederlands Hervormde Kerk.
  •  


  • AL173
  • Tytsjerksteradiel, Tietjerksteradeel, Earnewald, Eernewoude ; ferfiermiddels wetter, vervoermiddelen water, yndustrygebouwen, industriegebouwen, boaten plezierfeart, pleziervaartuigen, motorboaten, motorboten, ambachtlike wurkpleatsen,...
  •  


  • AL1
  • Ljouwert, Leeuwarden, Kleine Wielen ; gebouwen toerisme en rekreaasje, gebouwen toerisme en recreatie, kampearterreinen, kampeerterreinen. Vierluik / multibeeld-kaart van de Kleine Wielen. Waarom deze kaart er onder de AL-serie inzit is niet...
  •  


  • Z9
  • Menameradiel, Menaldumadeel, Bitgum, Beetgum, Franskeleane ; gebouwen wen en wurk funksje, gebouwen woon en werk functie, wenhuzen, woonhuizen, ynfrastruktuer, infrastructuur, ferkearsdyken, verkeerswegen.
  •  


  • AR74
  • Warkum, Workum ; gebouwen hoareka, horecagebouwen, hotels, tsjerkegebouwen, kerkgebouwen, tuorren, torens, gebouwen religieuze funksje, gebouwen religieuze functie, herfoarme tsjerkegebouwen, hervormde kerkgebouwen.
  •  


  • AK692
  • Skylge, Terschelling, West-Skylge, West-Terschelling ; gebouwen hoareka, horecagebouwen, hotels.
  •  


  • AS208
  • Wymbritseradiel, Wymbritseradeel, Aldegea, Oudega ; sile, zeilen. Vijfluik / multibeeld-kaart van Oudega.
  •  


  • AU88
  • folkskunde, volkskunde, klaaiing, klederdrachten. Een groep vrouwen in Friese klederdracht. N.b. zie ook (bijna) identieke ansicht nr. AU69.
  •  


  • AC679
  • Opsterlan, Opsterland, Oerterp, Ureterp, Weibuorren ; gebouwen hoareka, horecagebouwen, gebouwen wen en wurk funksje, gebouwen woon en werk functie, planology, planologie, ferfiermiddels lan, vervoermiddelen land, motorisearre ferfiermiddels,...
  •  


  • AL183
  • Tytsjerksteradiel, Tietjerksteradeel, Earnewald, Eernewoude ; lanskippen, landschappen, ferfiermiddels wetter, vervoermiddelen water, boaten plezierfeart, pleziervaartuigen, marrengebieten, merengebieden, sylboaten, zeilboten.
  •  


  • AE89
  • Skiermuntseach, Schiermonnikoog ; lanskippen, landschappen, doarpsgesichten, dorpsgezichten.
  •  


  • AM326
  • Utingeradiel, Utingeradeel, Terherne, Terhorne ; wetterwegen, waterwegen, fearten, vaarten.
  •  


  • AC592
  • Opsterlan, Opsterland, Olterterp ; lanskippen, landschappen, planology, planologie, boskgebieten, bosgebieden, fivers, vijvers.
  •  


  • AQ471
  • Wunseradiel, Wonseradeel, Wytmarsum, Witmarsum, Oosterend ; planology, planologie, strjitten, straten, gebouwen wen en wurk funksje, gebouwen woon en werk functie, wenhuzen, woonhuizen.
  •  


  • Z299
  • Menameradiel, Menaldumadeel, Marsum, Marssum, Ljouwerdyk, Buorren ; gebouwen hoareka, horecagebouwen, kafees, cafes, gebouwen wen en wurk funksje, gebouwen woon en werk functie, wenhuzen, woonhuizen, lanhuzen, landhuizen, planology, planologie,...
  •  


  • Z219
  • Menameradiel, Menaldumadeel, Dronryp, Dronrijp, Dubelestreek ; gebouwen wen en wurk funksje, gebouwen woon en werk functie, wenhuzen, woonhuizen, planology, planologie, strjitten, straten, bregen, bruggen.
  •  


  • AH731
  • Snits, Sneek, Waterpoort ; planology, planologie, poarten, poortgebouwen.
  •  


  • AK234
  • Skylge, Terschelling, (Femearum, Formerum) ; gebouwen wen en wurk funksje, gebouwen woon en werk functie, wenhuzen, woonhuizen. De boerderij in Formerum waar Willem Barentsz geboren zou zijn.
  •  


  • AM394
  • Utingeradiel, Utingeradeel, Terherne, Terhorne ; kampearterreinen, kampeerterreinen.
  •  


  • AC151
  • Opsterlan, Opsterland, Beetstersweach, Beetsterzwaag, Hoofdstraat ; gebouwen wen en wurk funksje, gebouwen woon en werk functie, ynfrastruktuer, infrastructuur, planology, planologie, strjitten, straten, wenhuzen, woonhuizen, lanhuzen, landhuizen,...
  •  


  • AK715
  • Skylge, Terschelling, West-Skylge, West-Terschelling ; lanskippen, landschappen, doarpsgesichten, dorpsgezichten. Gezicht op Dellewal en West-Terschelling met vuurtoren de Brandaris. N.b. (bijna) identiek aan AK53.
  •  


  • AL208
  • Tytsjerksteradiel, Tietjerksteradeel, Earnewald, Eernewoude ; gebouwen toerisme en rekreaasje, gebouwen toerisme en recreatie, boaten plezierfeart, pleziervaartuigen, wetterwegen, waterwegen, fearten, vaarten, fakansjebungalows, vakantiebungalows,...
  •  


  • Z160
  • Menameradiel, Menaldumadeel, Deinum ; tsjerkegebouwen, kerkgebouwen, herfoarme tsjerkegebouwen, hervormde kerkgebouwen, gebouwen wen en wurk funksje, gebouwen woon en werk functie, wenhuzen, woonhuizen, pleatsen, boerderijen.
  •  


  • Z296
  • Menameradiel, Menaldumadeel, Marsum, Marssum ; gebouwen wen en wurk funksje, gebouwen woon en werk functie, wenhuzen, woonhuizen, pleatsen, boerderijen, ynfrastruktuer, infrastructuur, ferkearsdyken, verkeerswegen.
  •  


  • AA101
  • Eastdongeradiel, Oostdongeradeel, Ingwierrum, Engwierum ; ynfrastruktuer, infrastructuur, ferkearsdyken, verkeerswegen.
  •  


  • AQ69
  • Wunseradiel, Wonseradeel, Ferwalde, Ferwoude ; tsjerkegebouwen, kerkgebouwen, herfoarme tsjerkegebouwen, hervormde kerkgebouwen.
  •  


  • AK358
  • Skylge, Terschelling, Femearum, Formerum ; yndustrymunen, industriemolens, notmunen, korenmolens. De molen van Formerum.
  •  


  • Z215
  • Menameradiel, Menaldumadeel, Dronryp, Dronrijp ; gebouwen wen en wurk funksje, gebouwen woon en werk functie, lanhuzen, landhuizen, staten, pleatsen, boerderijen, ynfrastruktuer, infrastructuur, ferkearsdyken, verkeerswegen.
  •  


  • Z250
  • Menameradiel, Menaldumadeel, Dronryp, Dronrijp, Menaam, Menaldum, Schatzenburg ; gebouwen wen en wurk funksje, gebouwen woon en werk functie, lanhuzen, landhuizen. Ynkleurd, Ingekleurde ansicht van Dronrijp.
  •  


  • AL53
  • Tytsjerksteradiel, Tietjerksteradeel, Burgum, Bergum, Schoolstraat ; gebouwen wen en wurk funksje, gebouwen woon en werk functieplanology, planologie, strjitten, straten, wenhuzen, woonhuizen.
  •  


  • AR29
  • Warkum, Workum ; lanskippen, landschappen, wettersport, watersport, sile, zeilen, gebouwen wen en wurk funksje, gebouwen woon en werk functie, wenhuzen, woonhuizen. (Semi) drieluik / multibeeld-kaart uit een serie van Workum, de middelste is...
  •  


  • WA649
  • Ljouwert, Leeuwarden, Diaconessenhuis ; gebouwen sunenssoarch, gebouwen gezondheidszorg, sikehuzen, ziekenhuizen. Het ziekenhuis aan de Noordersingel te Leeuwarden.
  •  


  • WA399
  • Ljouwert, Leeuwarden, Pier Pandertempel ; gebouwen underwiis en kultuer, gebouwen onderwijs en cultuur, gebouwen amusemint en untspanning, gebouwen amusement en ontspanning, musea en aldheidkeamers, musea en oudheidkamers.
  •  


  • AQ366
  • Wunseradiel, Wonseradeel, Makkum, Haven ; wetterwegen, waterwegen, fearten, vaarten, gebouwen wen en wurk funksje, gebouwen woon en werk functie, wenhuzen, woonhuizen, planology, planologie, bregen, bruggen, wetterbouwurken, waterbouwwerken, havens.
  •  


  • AH684
  • Snits, Sneek, Waterpoort ; planology, planologie, poarten, poortgebouwen.
  •  


  • AL333
  • Tytsjerksteradiel, Tietjerksteradeel, Gytsjerk, Giekerk ; gebouwen wen en wurk funksje, gebouwen woon en werk functie, yndustrymunen, industriemolens, notmunen, korenmolens, wenhuzen, woonhuizen.
  •  


  • AL70
  • Tytsjerksteradiel, Tietjerksteradeel, Burgum, Bergum, Lageweg ; hannelsplakken, handelsplaatsen, yndustrygebouwen, industriegebouwen, gebouwen underwiis en kultuer, gebouwen onderwijs en cultuur, gebouwen wen en wurk funksje, gebouwen woon en werk...
  •  


  • AO104
  • Westdongeradiel, Westdongeradeel, Ternaard, Wjuk ; planology, planologie, bregen, bruggen.
  •  


  • AR67
  • Warkum, Workum ; planology, planologie, strjitten, straten, gebouwen wen en wurk funksje, gebouwen woon en werk functie, wenhuzen, woonhuizen.
  •  


  • AK661
  • Skylge, Terschelling, West-Skylge, West-Terschelling ; gebouwen ferkear en ferfier, gebouwen verkeer en vervoer, fjoertuorren, vuurtorens. West-Terschelling met vuurtoren de Brandaris bij nacht. N.b. (bijna) identiek aan AK32.
  •  

Snel Bekijken

Toon een grotere afbeelding en meer informatie wanneer de pointer stil wordt gehouden boven een thumbnail
 

Indeling optiess:

Selecteer de collecties om toe te voegen of te verwijderen van uw zoekopdracht
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
 
OK